ThaiPBS Logo

สังคม คุณภาพชีวิต สังคม คุณภาพชีวิต

นอกจากนโยบายเร่งด่วนด้านเศรษฐกิจ นโยบายด้านสวัสดิการทางสังคมต่าง ๆ ก็เป็นนโยบายที่ทุกรัฐบาลให้ความสนใจเป็นพิเศษ ในยุคที่คนให้ความสำคัญต่อคุณภาพชีวิต

อ่านเพิ่มเติม

ด้านความปลอดภัย รัฐบาลจะทางานร่วมกับประชาชนทุกภาคส่วนเพื่อดำเนินการปราบปรามผู้มีอิทธิพลและยาเสพติดให้หมดไปจากสังคมไทย โดยยึดหลักการ “เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วย” สนับสนุนให้ผู้เสพเข้ารับการรักษาบำบัดอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงเพื่อเพิ่มจำนวนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพให้กลับเข้าสู่สังคมและพัฒนาความสามารถให้เข้าสู่ภาคแรงงาน ส่วนผู้ผลิตและผู้ค้า คือผู้ที่ต้องได้รับโทษตามกระบวนการยุติธรรม โดยใช้มาตรการปราบปรามทางกฎหมายอย่างจริงจัง ซึ่งรวมถึงการ “ยึดทรัพย์” เพื่อตัดวงจรการค้ายาเสพติดพร้อมดำเนินการเจรจาทางการทูตกับประเทศตามแนวชายแดน เพื่อควบคุมการลักลอบนำยาเสพติดเข้ามาในประเทศไทย และดึงประชาชนออกจากวงจรการค้ายาเสพติดอย่างถาวร

นอกจากนี้รัฐบาลจะดำเนินแนวทางนโยบายการใช้ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์และสุขภาพเพื่อสร้างมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจคุณภาพชีวิต

อันดับที่สอง คือ ชีวิตที่มีสิ่งแวดล้อมที่สะอาดสำหรับทุกคนรัฐบาลจะดูแลรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของประเทศซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญในการพัฒนาประเทศและส่งผลต่อสุขภาพของประชาชน ส่งเสริมและเร่งฟื้นฟูความสมบูรณ์ของดินและน้ำคืนสู่ธรรมชาติ รักษาความสมดุลของระบบนิเวศและอนุรักษ์ความหลากหลายพันธุ์สัตว์ป่าแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมและมลภาวะเพื่อคืนสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่คนไทย

พร้อมทั้งวางแผนรับมือและป้องกันวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต รัฐบาลจะแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นวาระแห่งชาติโดยเฉพาะเรื่องฝุ่นควัน PM2.5 ที่ทวีความรุนแรงขึ้นทุกปีและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทุกคนด้วยการสร้างแรงจูงใจทางเศรษฐกิจทั้งทางบวกและทางลบในภาคเกษตรกรรม ใช้ข้อมูลจากดาวเทียมเพื่อประเมินผลและติดตามการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

คุณภาพชีวิต อันดับที่สาม คือ การสร้างและพัฒนาระบบสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินและโรคอุบัติใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งสร้างความมั่นคงทางวัคซีนของประเทศในระยะยาวเราจะยกระดับ “นโยบาย ๓๐ บาทรักษาทุกโรค” ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นครอบคลุมมากขึ้น มีคุณภาพมากขึ้น ประชาชนจะได้รับความสะดวกมากขึ้นด้วยบริการพื้นฐานใกล้บ้านอาทิ การนัดพบแพทย์ การตรวจเลือด และการรับยา ประชาชนไม่ต้องลำบากเดินทางไกลเข้าไปโรงพยาบาลในเมือง ลดความแออัด และลดภาระของบุคลากรทางการแพทย์ส่งเสริมกลไกสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

โดยเฉพาะการให้วัคซีนเพื่อป้องกันโรค อาทิ วัคซีนปากมดลูกในเด็กและสตรีมีสถานส่งเสริมสุขภาพ สถานชีวาภิบาลประจำท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายและที่สำคัญที่สุด การบริการสาธารณสุขจะสามารถเข้าถึงได้ผ่าน “บัตรประชาชนใบเดียว” ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเชื่อมต่อบนฐานข้อมูลที่มีความปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ทุกที่ทั่วประเทศไทย

รัฐบาลจะมุ่งเน้นการสร้างระบบสาธารณูปโภคให้เกิดสุขภาวะอนามัยที่ดีผ่านการพัฒนาระบบน้ำประปาเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดสำหรับการอุปโภคและบริโภคอย่างทั่วถึงและคุณภาพชีวิตประการสุดท้ายรัฐบาลให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมของคนทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเปราะบาง คนพิการ ผู้สูงอายุ และกลุ่มชาติพันธุ์ โดยจะดูแลให้มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีงาน มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมด้วย “สวัสดิการโดยรัฐ”

รัฐบาลจะผลักดันให้มีกฎหมายสนับสนุนสิทธิและความเท่าเทียมของกลุ่มความหลากหลายทางเพศ รวมถึงจะใช้กลไกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อเปิดโอกาสให้สตรีในชุมชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และมีชีวิตที่มั่นคงและจะสนับสนุนให้มีความร่วมมือระหว่างรัฐกับประชาชน ประชาชนกับประชาชนที่มีความแตกต่างทางความคิด ศาสนา และอุดมการณ์ให้สามารถอาศัยอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขภายใต้หลักนิติธรรมที่เข้มแข็ง เพื่อให้สันติภาพเป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศต่อไป

ความคืบหน้าล่าสุด

นโยบายภาคการเมือง

ระบบสุขภาวะทางจิต

 • เริ่มนโยบาย
 • วางแผน
 • ดำเนินงาน
 • ตรวจสอบ
 • ประเมินผล

ความสำเร็จของนโยบาย

เพิ่มหอผู้ป่วยจิตเวช (มินิธัญญารักษ์)
มีครบทุกจังหวัด
เพิ่มกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
มีครบทุกอำเภอ
เพิ่มการบริการ Telemedicine
มีโรงพยาบาลให้บริการครอบคลุมทุกจังหวัด
บุคลากรทางการแพทย์เพิ่มและกระจายตัวทั่วถึง

ส่งเสริมการมีบุตร

 • เริ่มนโยบาย
 • วางแผน
 • ดำเนินงาน
 • ตรวจสอบ
 • ประเมินผล

ความสำเร็จของนโยบาย

คลินิกอนามัยเจริญพันธุ์
ตั้งคลินิกอนามัยเจริญพันธุ์จังหวัดละ 1 แห่ง
วันที่: 31 ธ.ค. 2566

สังคมสูงวัย

 • เริ่มนโยบาย
 • วางแผน
 • ดำเนินงาน
 • ตรวจสอบ
 • ประเมินผล

ความสำเร็จของนโยบาย

รัฐบาลยังไม่มีแนวนโยบายหรือแผนดำเนินการ
หลายหน่วยงานตระหนักถึงสังคมไทยเข้าสู่สังคมสูงวัย แต่ไม่มีแผนหรือนโยบายในรัฐบาลปัจจุบัน เพียงแต่มีสวัสดิการผู้สูงวัยตามที่ดำเนินการมาในรัฐบาลก่อนหน้านั้น

ระบบหลักประกันสุขภาพ

 • เริ่มนโยบาย
 • วางแผน
 • ดำเนินงาน
 • ตรวจสอบ
 • ประเมินผล

ความสำเร็จของนโยบาย

บัตรประชาชนใบเดียวใช้ได้ทุกโรงพยาบาลรัฐ
สามารถใช้ได้ในโรงพยาบาลทั่วประเทศ 13 เขตสุขภาพ ภายในเวลา 1 ปี
โรงพยาบาลในกทม.
จัดตั้งโรงพยาบาล 50 แห่งใน 50 เขต กทม.
Hospital at Home
Hospital at Home จังหวัดละ 1 แห่ง
คลินิกผู้สูงอายุ
คลินิกผู้สูงอายุทุกโรงพยาบาล

บทความ/บทวิเคราะห์

ดูทั้งหมด
8 ขั้นตอนออกแบบนโยบายสาธารณะ เพื่อแก้ปัญหาประเทศตรงจุด-ยั่งยืน

8 ขั้นตอนออกแบบนโยบายสาธารณะ เพื่อแก้ปัญหาประเทศตรงจุด-ยั่งยืน

หน่วยงานรัฐไทยกำลังประสบปัญหาในขับเคลื่อนนโยบาย จนนำไปสู่ความล้มเหลวของโครงการจำนวนมาก และยังปรากฏให้เห็นในปัจจุบัน จึงมีคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับนโยบายสาธารณะไทย ล่าสุด TPLab เสนอวิธีการออกแบบนโยบายสาธารณะที่จะทำให้มีข้อมูลเพียงพอ ทันสมัย และแก้ปัญหาประชาชนได้ตรงจุดอย่างมีประสิทธิภาพ
ความสุขคนไทยลด ปัญหาสุขภาพจิตสูงขึ้น

ความสุขคนไทยลด ปัญหาสุขภาพจิตสูงขึ้น

คนไทยกำลังมีปัญหาด้านสุขภาพจิตมากขึ้น จากวิถีชีวิตอันเร่งรีบ การแข่งขัน ตลอดจนปัญหาทางสังคม ความเหลื่อมล้ำ ความรุนแรง และยาเสพติด แต่บุคลากรทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตยังคงมีไม่เพียงพอสำหรับผู้ป่วย
เกษตรกรไทยติดกับดักรายได้ต่ำ ไร้เสน่ห์ดึงดูดแรงงานรุ่นใหม่

เกษตรกรไทยติดกับดักรายได้ต่ำ ไร้เสน่ห์ดึงดูดแรงงานรุ่นใหม่

เกษตรกรไทยกำลังติดหล่มการพัฒนา ทำให้มีรายได้และกำไรไม่เพียงพอเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ส่งผลให้รายได้เฉลี่ยภาคเกษตรต่ำกว่านอกภาคการเกษตรอย่างมีนัยสำคัญ อีกทั้งยังมีสิ่งชักจูงให้คนรุ่นใหม่ต่างละทิ้งงานภาคเกษตร ท่ามกลางแรงงานเกษตรในปัจจุบันที่มีอายุเฉลี่ยสูงและใกล้ออกจากตลาดแรงงานมากขึ้น