ThaiPBS Logo

นโยบายทั้งหมด

หมวดหมู่ :
ทั้งหมด
  หน้า 1/5

  นโยบายพลังงาน

  รัฐบาลดำเนินนโยบายพลังงาน โดยการจัดทำแผนพลังงานชาติ (National Energy Plan) หรือ NEP ซึ่งเป็นแผนแม่บทที่กำกับทิศทางการพัฒนานโยบายพลังงานของประเทศ โดยมีผู้รับผิดชอบคือ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ประกอบไปด้วยแผนพลังงานอีก 5 แผน คือ แผน PDP แผน AEDP แผน EEP แผน Gas Plan และแผน Oil Plan

  นโยบายยาเสพติดแนวใหม่

  นโยบายยาเสพติดแนวใหม่ เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของนโยบายปราบปรามยาเสพติดของไทย เนื่องจากผู้การจำแนก "ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย" ทำให้ไม่ต้องรับโทษหนักเป็น "ผู้ค้า" อีกต่อไป และกระทรวงสาธารณสุข มีบทบาทสำคัญของนโยบายยาเสพติดแนวใหม่

  นโยบายการเงิน (Monetary Policy)

  ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ดำเนินนโยบายการเงินผ่าน คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) โดยใช้เครื่องมือหลัก คือ ‘อัตราดอกเบี้ยนโยบาย’ เพื่อรักษาระดับราคาสินค้าและบริการ ไม่ให้เปลี่ยนแปลงเร็วเกินไปจนกระทบกับเศรษฐกิจ โดยกนง.มีการตั้งขึ้นเมื่อปี 2551 ทำให้การกำหนดนโยบายการงินของไทย "ก้าวสู่ยุคใหม่"

  เลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.)

  การเลือกวุฒิสมาชิก (สว.) ในปี 2567 เป็นการเลือกภายใต้รัฐธรรมนูญ 2560 ซึ่งมีการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่แตกต่างไปจากรัฐธรรมนูญก่อนหน้านั้น แม้ว่าจะมีเจตนารมย์เพื่อให้มีวุฒิสมาชิกที่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง แต่ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างมากในเรื่องของกฏกติกาในการเลือกตั้ง เพราะเป็นการเลือกตั้งโดยผู้สมัคร

  ส่งเสริมการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานทุกที่ทุกเวลา

  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานทุกที่ทุกเวลา (Anywhere Anytime) เป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสอดรับกับนโยบายรัฐบาลในการสร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยหวังลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ผ่านการจัดทำหลักสูตรที่ทันสมัย ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ (1 นักเรียน 1 แท็บเล็ต)

  นโยบายการคลัง (Fiscal Policy)

  นโยบายการคลัง เป็นการดำเนินนโยบายของรัฐบาลเพื่อกระตุ้นหรือชะลอการขยายตัวของเศรษฐกิจ โดยใช้เครื่องมือที่สำคัญของรัฐบาล คือ การใช้จ่ายของรัฐบาล (รายจ่าย) และการเก็บภาษี (รายได้) รวมถึงการก่อหนี้สาธารณะของรัฐบาล

  ยกเลิกเกณฑ์ทหาร

  รัฐบาลมีความพยายามในการเปลี่ยนระบบการบังคับเกณฑ์ทหาร โดยการรณรงค์และกระตุ้นให้คนมาสมัครผ่าน "ระบบสมัครใจ" มากขึ้น แต่หากมีผู้สมัครใจไม่เพียงพอ ก็จะมีการเกณฑ์ทหารดังเดิม โดยคาดว่าจะไม่มีการเกณฑ์ทหารภายใน 2-3 ปี

  การคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมวิถีชีวิตชาติพันธุ์

  ร่าง พ.ร.บ.ชาติพันธุ์ฯ มีเจตนารมณ์ให้เป็นไปตามหลักการของรัฐธรรมนูญ 2560 มุ่งให้ความคุ้มครองสิทธิของชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งมีอยู่กว่า 60 กลุ่ม ประมาณ 6.1 ล้านคน ทั่วประเทศ

  การเรียนรู้ตลอดชีวิต

  ‘การเรียนรู้ตลอดชีวิต’ เป็นแนวคิดที่เชื่อว่าการเรียนรู้ไม่ได้ตีกรอบอยู่ในห้องเรียน แต่คนทุกช่วงวัยสามารถพัฒนาทักษะให้ตอบโจทย์โลกสมัยใหม่ได้ตลอดชีวิต รัฐบาลจึงประกาศให้เป็นนโยบายสำคัญ ควบคู่กับ พ.ร.บ. ส่งเสริมการเรียนรู้ ปี 2566 ที่ยกฐานะสำนักงาน กศน. สู่กรมส่งเสริมการเรียนรู้ หวังยกระดับการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย