ThaiPBS Logo

การศึกษา การศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

‘เรียนดี มีความสุข’ ยกระดับคุณภาพการศึกษา

‘เรียนดี มีความสุข’ นโยบายการศึกษา โดย พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จากพรรคภูมิใจไทย ที่ต้องการลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

โดยมีแนวคิดในการจัดการศึกษา 2 ข้อหลักๆ คือ 1.การศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ และ 2. การศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิต แบ่งออกเป็น 2 เรื่องหลัก คือ 1.นโยบายที่เน้นหนักในการทำงาน และ 2. นโยบายที่ต้องเร่งดำเนินการโดยด่วน

4 ด้าน นโยบายการทำงาน : ลดภาระครู-บุคลากรทางการศึกษา

 1. ปรับวิธีการประเมินวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา ลดขั้นตอนมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ปรับระบบการประเมินวิทยฐานะที่เน้นตามสภาพจริง ลดการทำเอกสาร-ขั้นตอนการประเมิน ไม่ซับซ้อนและเป็นธรรม
 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่น สามารถโยกย้ายกลับภูมิลำเนาด้วยความโปร่งใส ไม่มีการซื้อขายตำแหน่ง พร้อมสำรวจสถานการณ์ครูขาดแคลนในแต่ละพื้นที่ตามภูมิลำเนาเดิม
 3. แก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการวางแผนการใช้เงินและการเก็บออมเงิน น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีพ รวมทั้งเร่งช่วยเหลือกลุ่มลูกหนี้ NPL โดยเร่งด่วน
 4. จัดหาอุปกรณ์การสอนและสวัสดิการ 1 ครู 1 Tablet สนับสนุนจัดหาอุปกรณ์ช่วยจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงระบบออนไลน์รองรับการใช้งานให้เพียงพอกับจำนวนครูผู้สอน

6 เรื่องเร่งด่วน: ลดภาระนักเรียน – ผู้ปกครอง

 1. Anywhere Anytime เรียนทุกที่ ทุกเวลา เรียนฟรี มีงานทำ
  ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีระบบหรือแพลตฟอร์มการเรียนรู้ โดยผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา (1 นักเรียน 1 Tablet) ด้วยการส่งเสริมบทบาทภาคเอกชน (สถานประกอบการ) ให้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและจัดการศึกษา โดยให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมในระหว่างการเรียนหรือฝึกอาชีพ นำแพลตฟอร์มการเรียนรู้แห่งชาติมาผสมผสานการเรียนการสอนแบบเดิมในห้องเรียนกับการเรียนการสอนออนไลน์ (Hybrid Education) ผู้เรียนจะมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน และขยายการเรียนรู้ไปถึงประชาชนทุกช่วงวัยทั่วประเทศให้มีโอกาสทางการศึกษา เข้าถึงเนื้อหาสาระที่มีคุณภาพ ตลอดจนพัฒนาการศึกษาผ่านระบบการสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank System) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนและประชาชนได้เรียนและทำงานไปในเวลาเดียวกัน
 2. จัดให้มี 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ ด้วยการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพต้นแบบอย่างน้อย 1 โรงเรียนในแต่ละอำเภอหรือเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อนำร่องการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน สื่อ อุปกรณ์ และงบประมาณในการปรับปรุงสภาพแวดล้อม และจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่องทุกปีงบประมาณ
 3. ระบบแนะแนวการเรียน (Coaching) และเป้าหมายชีวิต ด้วยการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโลก มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีทักษะที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและมีหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความสนใจและความต้องการของผู้เรียน เพื่อให้มีรายได้ระหว่างเรียน จบแล้วมีงานทำ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยจัดให้มีระบบแนะแนวตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้ค้นพบแนวทางการเรียน และเป้าหมายชีวิตที่ตนเองชอบสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดระยะเวลาการเรียน
 4. การจัดทำระบบวัดผลรับรองมาตรฐานวิชาชีพ (Skill Certificate) โดยผู้เรียนสามารถเรียนเพิ่ม เพื่อรับประกาศนียบัตรในการประกอบอาชีพ ด้วยการนำหน่วยกิตที่สะสมมาใช้เทียบคุณวุฒิ รับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อรับประกาศนียบัตรในการประกอบอาชีพ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสายอาชีวศึกษา สามารถขอการรับรองมาตรฐานวิชาชีพได้ในระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่ในระบบ เพื่อให้ผู้เรียนมีทางเลือกที่จะมีรายได้ระหว่างเรียนควบคู่กับการทำงานไปพร้อมกัน
 5. จัดทำระบบวัดผลเทียบระดับการศึกษา และประเมินผลการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนที่มีความสามารถเป็นเลิศ ไม่ต้องเสียเวลาเรียนในระบบ ด้วยการจัดทำระบบการเทียบเคียงหรือเทียบโอนผลการเรียน ทักษะ ความรู้ ประสบการณ์หรือสมรรถนะจากระบบเดียวกัน แต่ต่างสถานศึกษา หรือจากระบบหนึ่งไปสู่อีกระบบหนึ่งหรือจากต่างประเทศ เพื่อใช้ประโยชน์ในการเข้าศึกษาหรือการรับรองระดับการศึกษาต่างสถานศึกษาหรือต่างระบบได้
 6. มีรายได้ระหว่างเรียน จบแล้วมีงานทำ (Learn to Earn) ด้วยการจัดการอาชีวศึกษาระดับวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาสมรรถนะกำลังคนระดับเทคนิค โดยมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ตรงความต้องการของตลาดแรงงาน สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ โดยเน้นรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ เพื่อสร้างทักษะอาชีพและทักษะชีวิต ให้ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความพร้อมในการเข้าสู่อาชีพได้ทันต่อความต้องการกำลังคนของประเทศ และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

6 เรื่องสั่งการ ทำทันที

 1. ผู้บริหารทุกภาคส่วนในสังกัด นํานโยบายด้านการศึกษาของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม (Action Plan)
 2. ดําเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เช่น การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โดยเน้นย้ำห้ามซื้อ-ขายตําแหน่ง ห้ามทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ ชุดนักเรียน อาหารกลางวัน ฯลฯ และต้องจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
 3. น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ
 4. ให้ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม และมุ่งสู่การใช้พลังงานสะอาด
 5. ส่งเสริมการอ่านอย่างเป็นกระบวนการ โดยครูต้องเป็นต้นแบบ ในการรักการอ่าน
 6. การลงพื้นที่ตรวจราชการหรือตรวจเยี่ยม ให้เฉพาะผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องมาร่วมรับการตรวจราชการหรือตรวจเยี่ยม โดยให้ดำเนินการอย่างเรียบง่ายและประหยัด เช่น ไม่ต้องติดป้ายต้อนรับ ไม่มีของที่ระลึกหรือของฝาก

นโยบายหาเสียง ‘ก่อนเลือกตั้ง’ เพื่อไทย-ภูมิใจไทย

ช่วงก่อนหาเสียงเลือกตั้ง ทั้ง 2 พรรคการเมืองได้ให้นโยบายเกี่ยวกับการศึกษาได้ โดยพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นพรรคต้อนสังกัดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยนายกมล รอดคล้าย คณะทำงานยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ระบุว่า

ขณะที่พรรคเพื่อไทย มีนโยบายด้านการศึกษาดังนี้

จำนวนบุคคลากร-ครู-นักเรียน ในระบบการศึกษา (ข้อมูลปัจจุบัน ก.ย. 2566)

กฎหมาย แผนยุทธศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

https://moe360.blog/2023/09/14/minister-ed-statement-ed-policy/

https://www.eef.or.th/article-debate-180423/

https://www.thaipbs.or.th/program/TobJote/episodes/94015

นโยบายภาคการเมือง

ส่งเสริมการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานทุกที่ทุกเวลา

 • เริ่มนโยบาย
 • วางแผน
 • ดำเนินงาน
 • ตรวจสอบ
 • ประเมินผล

ความสำเร็จของนโยบาย

การเรียนรู้ตลอดชีวิต

 • เริ่มนโยบาย
 • วางแผน
 • ดำเนินงาน
 • ตรวจสอบ
 • ประเมินผล

ความสำเร็จของนโยบาย

แก้หนี้ครู

 • เริ่มนโยบาย
 • วางแผน
 • ดำเนินงาน
 • ตรวจสอบ
 • ประเมินผล

ความสำเร็จของนโยบาย

แก้ปัญหาหนี้ครูและบุคลากรการศึกษา
เป้าหมายครูทั่วประเทศ 9 แสนคน ในจำนวนนี้มีครูเป็นหนี้กว่า 7.2 แสนคน คิดเป็น 80% ของครูทั้งหมด) มีภาระหนี้ 1.4 ล้านล้านบาท
ผ่านคณะกรรมการแก้ปัญหาและสถาบันการเงินรัฐ
คกก.ขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูฯ ประสานสถาบันการเงินรัฐเพื่อปรับโครงสร้างหนี้และสภาพคล่อง
นโยบายที่ผลักดันโดยรมว.ศึกษา
พรรคการเมืองมักจะประกาศนโยบายแก้ปัญหานี้ครูในช่วงเริ่มเข้าบริหารประเทศ

สร้างจิตสำนึกความเป็นไทย

 • เริ่มนโยบาย
 • วางแผน
 • ดำเนินงาน
 • ตรวจสอบ
 • ประเมินผล

ความสำเร็จของนโยบาย

นักเรียนศึกษาวิชาประวัติศาสตร์
นักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ

 • เริ่มนโยบาย
 • วางแผน
 • ดำเนินงาน
 • ตรวจสอบ
 • ประเมินผล

ความสำเร็จของนโยบาย

เรียนดีมีความสุข (ลดภาระครู-นร.)

 • เริ่มนโยบาย
 • วางแผน
 • ดำเนินงาน
 • ตรวจสอบ
 • ประเมินผล

ความสำเร็จของนโยบาย

สัดส่วนครูที่ทำงานหนักเกินจำนวน 8 ชั่วโมงต่อวัน (เพิ่ม/ลดลง เทียบกับตัวเลข ร้อยละ 94.6 จากการสำรวจในปี 2562)
สัดส่วนครูที่ใช้เวลาทำงานที่ไม่ใช่การสอนมากกว่า 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เพิ่ม/ลดลง เทียบกับตัวเลข ร้อยละ 58 จากการสำรวจในปี 2562)

บทความ/บทวิเคราะห์

ดูทั้งหมด
ตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา หวังความเป็นเลิศ

ตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา หวังความเป็นเลิศ

รัฐบาลดันร่างกฎหมายใหม่ จัดตั้ง"กองทุนพัฒนาการอุดมศึกษา" หวังส่งงบให้กับมหาวิทยาลัยโดยตรง พัฒนา "ความเป็นเลิศ" ตามความต้องการของประเทศ มีงบประมาณและคณะกรรมการบริหารโดยเฉพาะ
10 ปีผ่านไป นโยบายแจกแท็บเล็ตเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง

10 ปีผ่านไป นโยบายแจกแท็บเล็ตเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง

นโยบายแจกแท็บเล็ตของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในอดีต  ผ่านมา 10 กว่าปี รัฐบาลเพื่อไทยภายในการนำของนายกฯ เศรษฐา ทวีสิน ประกาศเดินหน้านโยบายนี้อีกครั้ง ด้วยเป้าหมาย 'เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา' และ 'ลดความเหลื่อมล้ำ' ทางการศึกษา ท่ามกลางรายละเอียดที่แตกต่างออกไปจากเดิม   
คะแนน PISA ย่ำแย่ ปัญหามากกว่าเรื่องระบบการศึกษา

คะแนน PISA ย่ำแย่ ปัญหามากกว่าเรื่องระบบการศึกษา

แบบสอบถามความพึงพอใจของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการให้บริการเงินทุน หมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู

แบบสอบถามความพึงพอใจของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการให้บริการเงินทุน หมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกำกับดูแลของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการภายใต้ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อ แก้ไข ปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ว่าด้วยการบริหารเงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูพ.ศ.2561 และนับตั้งแต่ปีบัญชี2548 เป็นต้นมา กรมบัญชีกลางกำหนดให้มีการประเมินผลการดำเนินงาน เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูเป็นประจำทุกปี จึงได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการให้บริการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไข ปัญหาหนี้สินข้าราชการครูขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจ ความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการให้บริการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหา หนี้สินข้าราชการครูและนำผล มาปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มากยิ่งขึ้น