ThaiPBS Logo

การเรียนรู้ตลอดชีวิต

‘การเรียนรู้ตลอดชีวิต’ เป็นแนวคิดที่เชื่อว่าการเรียนรู้ไม่ได้ตีกรอบอยู่ในห้องเรียน แต่คนทุกช่วงวัยสามารถพัฒนาทักษะให้ตอบโจทย์โลกสมัยใหม่ได้ตลอดชีวิต รัฐบาลจึงประกาศให้เป็นนโยบายสำคัญ ควบคู่กับ พ.ร.บ. ส่งเสริมการเรียนรู้ ปี 2566 ที่ยกฐานะสำนักงาน กศน. สู่กรมส่งเสริมการเรียนรู้ หวังยกระดับการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย

อ่านเพิ่มเติม

 • เริ่มนโยบาย
 • วางแผน
 • ดำเนินงาน
 • ตรวจสอบ
 • ประเมินผล

เริ่มนโยบาย

ขั้นตอนเริ่มต้นนโยบาย ประกาศนโยบายต่อสาธารณะ

วางแผน

ขั้นตอนวางแผน เสนอแผนงานต่างๆ

ดำเนินงาน

เปิดโครงสร้างกรมส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเป็นทางการ และกำลังเข้าสู่การผลิตนักส่งเสริมการเรียนรู้ ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษานอกระบบ และรื้อระบบสอบเทียบกลับมาใหม่

ตรวจสอบ

ขั้นตอนการตรวจสอบการทำงาน

ประเมินผล

ขั้นตอนการประเมินผลการดำเนินการตามนโยบาย

อ่านเพิ่มเติม

อัปเดตล่าสุด (15 ก.พ. 2567) ศธ. เปิดโครงสร้างกรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) ชูภารกิจหลัก เพิ่มโอกาสคนทุกกลุ่ม ทุกวัย ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำหลักสูตรนักส่งเสริมการเรียนรู้ ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษานอกระบบ และเตรียมนำระบบสอบเทียบกลับมาใหม่

ปัจจุบัน กระทรวงศึกษาธิการยังใช้ทักษะในปี 2558 ในการจัดการศึกษา และใน 5 ปีต่อมา ทักษะบางอย่างไม่ได้ติด 10 อันดับแรกที่โลกต้องการอีกแล้ว นอกจากนี้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยยังไม่ถูกปรับปรุงมาเป็นเวลากว่า 15 ปี ทำให้สมรรถนะของเด็กไทยที่จบมาก้าวตามไม่ทันโลกมากขึ้นเรื่อย ๆ นโยบาย ‘การเรียนรู้ตลอดชีวิต’ จึงถูกผลักดัน เพื่อให้นักเรียน แรงงาน และคนทุกช่วงวัยสามารถมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้ เพื่อปรับตัวเองให้ทันต่อโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวัน

พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 จึงกำหนดการเรียนรู้ 3 รูปแบบที่ภาครัฐจะส่งเสริม ได้แก่ 1) การเรียนรู้ตลอดชีวิต 2) การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง และ 3) การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ โดยมุ่งพัฒนาคนไทยให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิตที่เท่าทันโลก สามารถปรับเปลี่ยนทักษะของตนตามความถนัดและโอกาสทางการงาน ผ่านการมีส่วนร่วมของ 3 เสาหลัก ได้แก่ รัฐ เอกชน และท้องถิ่น

พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 ฉบับนี้ ถือเป็นการปฏิรูปการศึกษาใหม่ เพราะมีกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างไปจากหน่วยงานอื่นในกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ 1) ผู้อยู่ในวัยเรียนแต่ไม่ได้รับการศึกษา 2) ผู้พ้นวัยที่จะอยู่ในสถานศึกษา และ 3) ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ทุรกันดารและยังไม่มีหน่วยงานใดไปดำเนินการ ด้วย พ.ร.บ. ฉบับนี้ จะทำให้ผู้ด้อยโอกาส จะสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ทุกรูปแบบ ทุกที่ ทุกเวลา นำไปสู่โอกาสเข้าถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

จุดเด่นของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ คือ การเชื่อมโยงเครือข่ายการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเดิม จัดตั้งเป็น “ศูนย์การเรียนรู้” ที่จะขยายตัวรองรับทุกพื้นที่ ตอบโจทย์ความต้องการของคนยุคใหม่ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย-การศึกษาขั้นพื้นฐาน-อาชีวศึกษา-อุดมศึกษา โดยมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานในระดับพื้นที่และระดับประเทศ ดังนั้น กรมส่งเสริมการเรียนรู้ จึงเป็นหน่วยงานที่ต้องมีการปรับตัวให้ตอบสนองความต้องการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ภาพรวม

ลำดับเหตุการณ์

 • ประกาศ ศธ. เรื่อง แนวทางการดำเนินงานธนาคารหน่วยกิตระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการอาชีวศึกษา เปิดโอกาสให้ผู้เรียน-ประชาชน นำผลการเรียน / ผลลัพธ์การเรียนรู้มาสะสมเทียบโอน เชื่อมโยงการเรียนรู้-การทำงาน  ดูเพิ่มเติม ›

  30 เม.ย. 2567

 • รมช.ศธ. ติดตามโครงการส่งเสริมอาชีพแรงงานนอกระบบเพื่อลดปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงาน หนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ดูเพิ่มเติม ›

  9 มี.ค. 2567

 • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เริ่มโครงการ “การส่งเสริมการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานทุกที่ทุกเวลา” ระยะนำร่อง  ดูเพิ่มเติม ›

  22 ก.พ. 2567

 • ศธ. เปิดโครงสร้างสกร. เตรียมผลิตนักส่งเสริมการเรียนรู้ และรื้อระบบสอบเทียบกลับมาใหม่ในชื่อ “โอเน็ตพลัส”  ดูเพิ่มเติม ›

  15 ก.พ. 2567

 • รมว.ศธ. เน้นย้ำให้ สกร. ฟื้นเรื่องระบบสอบเทียบ โดยร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)  ดูเพิ่มเติม ›

  18 ม.ค. 2567

 • ฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) มอบนโยบายประจำปี 2567 - 2568: รื้อระบบสอบเทียบ, จัดทำระบบวัดผลรับรองมาตรฐานวิชาชีพ  ดูเพิ่มเติม ›

  14 ก.ย. 2566

 • รัฐบาลเศรษฐาประกาศดำเนินนโยบายปฏิรูปการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ดูเพิ่มเติม ›

  11 ก.ย. 2566

 • ศธ. โอนกิจการ อำนาจ หน้าที่ ทรัพย์สิน ฯลฯ ของกศน. ให้สกร. อย่างเป็นทางการ   ดูเพิ่มเติม ›

  18 พ.ค. 2566

 • หน่วยงานการศึกษานอกระบบ (กศน.) จัดทำกรอบเนื้อหาหลักสูตรขั้นพื้นฐานใหม่ รองรับการโอนสู่ สกร.  ดูเพิ่มเติม ›

 • ตรีนุช กางโรดแมป จัดตั้งกรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) ภายใน 18 พ.ค. 2566  ดูเพิ่มเติม ›

  23 มี.ค. 2566

 • ประกาศใช้ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 และสิ้นสุดการใช้ พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551  ดูเพิ่มเติม ›

  19 มี.ค. 2566

 • กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดนโยบายประจำปี 2567: ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต, พัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิต, พัฒนาการศึกษาโฮมสคูล, จัดทำแพลตฟอร์ม Upskill & Reskill เป็นต้น  ดูเพิ่มเติม ›

  1 ต.ค. 2565

รายละเอียด

ความสำเร็จของนโยบาย