ThaiPBS Logo

รัฐธรรมนูญ กฎหมาย รัฐธรรมนูญ กฎหมาย

การแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ด้วยการฟื้นฟูหลักนิติธรรม และจะบริหารประเทศในรูปแบบของการกระจายอำนาจ โดยฟื้นอำนาจของผู้ว่าซีอีโอ ที่เคยดำเนินการมาแล้วในอดีต นอกจากนี้ รัฐบาลจะร่วมกันพัฒนากองทัพในหลายด้าน

อ่านเพิ่มเติม

จากคำแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 ระบุว่า “นโยบายเร่งด่วนสุดท้าย คือการแก้ปัญหาความเห็นที่แตกต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เพื่อให้คนไทยได้มีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นโดยยึดรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและไม่แก้ไขในหมวดพระมหากษัตริย์ โดยรัฐบาลจะหารือแนวทางในการทำประชามติที่ให้ความสำคัญกับการทำให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมออกแบบกฎกติกาที่เป็นประชาธิปไตยทันสมัยและเป็นที่ยอมรับร่วมกัน รวมถึงการหารือแนวทางการจัดทำรัฐธรรมนูญในรัฐสภาเพื่อให้ประเทศสามารถเดินต่อไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง

รัฐบาลจะสร้างความชอบธรรมในการบริหารราชการแผ่นดินในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยการฟื้นฟูหลักนิติธรรม (Rule of Law) ที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศ เพราะการมีหลักนิติธรรมที่น่าเชื่อถือเป็นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางความคิดและสังคมที่ส าคัญของประเทศ เป็นการลงทุนท าให้ประเทศไทยมีหลักนิติธรรมที่น่าเชื่อถือที่ใช้งบประมาณของรัฐน้อยที่สุด แต่ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดในการพัฒนาประเทศ

รัฐบาลจะใช้การบริหารในรูปแบบของการกระจายอ านาจ (ผู้ว่า CEO) เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงานในแต่ละจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ กล่าวคือ จะมีการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดเพื่อสร้างโอกาสและสร้างประโยชน์ให้ประชาชนเป็นสำคัญ สนับสนุนการจัดการปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเด็ดขาด โดยรัฐบาลจะใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการให้บริการมาเพิ่มประสิทธิภาพ สร้างความโปร่งใส ขจัดช่องโหว่ในการทุจริต ลดค่าใช้จ่าย และปรับปรุงการท างานของภาครัฐให้เป็นรัฐบาลดิจิทัล ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้รัฐบาลจะสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดสรรทรัพยากรทั้งด้านงบประมาณและการเลือกตัวแทนของผู้บริหารที่จะเป็นตัวแทนการพัฒนาท้องถิ่นบ้านเกิดเมืองนอน ซึ่งจะช่วยให้เกิดการกระจายทรัพยากรและกระจายอำนาจการบริหารจัดการไปสู่ชุมชน

นอกจากนี้ รัฐบาลจะร่วมกันพัฒนากองทัพให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของประเทศพร้อมกับประชาชน โดย

 1. จะเปลี่ยนรูปแบบการเกณฑ์ทหารเป็นแบบสมัครใจ
 2. ปรับปรุงการฝึกนักศึกษาวิชาทหารหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนให้เป็นแบบสร้างสรรค์
 3. ลดกำลังพลนายทหารชั้นสัญญาบัตรระดับสูง และกำหนดอัตรากำลังในกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจในปัจจุบันและอนาคตของประเทศ
 4. ปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมให้มีความทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับรูปแบบและความเสี่ยงของภัยคุกคามทั้งในปัจจุบันและอนาคต และ
 5. นำพื้นที่ของหน่วยทหารที่เกินความจำเป็นมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน โดยเฉพาะการใช้เพื่อการเกษตร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคการเพิ่มพูนความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ และการใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการสร้างรายได้การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและการสร้างความเข้มแข็งด้านสังคมของประเทศ

สิ่งที่รัฐบาลเริ่มดำเนินการแล้ว

นโยบายภาคการเมือง

สมรสเท่าเทียม

 • เริ่มนโยบาย
 • วางแผน
 • ดำเนินงาน
 • ตรวจสอบ
 • ประเมินผล

ความสำเร็จของนโยบาย

ประกาศเป็นกฎหมาย
มีการแก้เพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน
กฎหมายที่ประกาศมีผลบังคับใช้ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของทั้งฝ่ายการเมือง และภาคประชาชน ให้ความเห็นชอบและไม่มีข้อโต้แย้ง
ตอบโจทย์พื้นฐานโครงสร้างสังคม
กฎหมายที่ประกาศใช้ สามารถส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนทุกคนที่มีความหลากหลาย ให้ได้รับความเสมอภาคในการสร้างครอบครัวโดยมีกฎหมายรองรับ

แก้ไขรัฐธรรมนูญ

 • เริ่มนโยบาย
 • วางแผน
 • ดำเนินงาน
 • ตรวจสอบ
 • ประเมินผล

ความสำเร็จของนโยบาย

รัฐธรรมนูญฉบับใหม่
รัฐธรรมนูญใหม่ประกาศใช้ตามกำหนดเวลาใน 4 ปี ตามวาระของรัฐบาล
เปิดรับฟังความคิดเห็น
คณะกรรมการฯเดินสายรับฟังความคิดเห็นของคนกลุ่มต่าง ๆ คาดว่าจะสามารถรวบรวมความคิดเห็นได้ภายในปีนี้
ลดความขัดแย้งทางการเมือง
การแก้ไขรัฐธรรมนูญตามกฎหมาย คาดว่าจะทำให้เกิดความชอบธรรมในการแก้ไขและลดปัญหาความขัดแย้งอันเนื่องจากรัฐธรรมนูญได้

อินโฟกราฟิก

constitution-1constitution-2constitution-3

บทความ/บทวิเคราะห์

ครม.รับพิจารณาร่าง พ.ร.บ.สภาชนเผ่าพื้นเมือง

ครม.รับพิจารณาร่าง พ.ร.บ.สภาชนเผ่าพื้นเมือง

ครม.รับพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... ที่นายศักดิ์ดา แสนมี่ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 12,888 คน เป็นผู้เสนอ กำหนดเวลาในการพิจารณา 60 วัน
โอกาสและทิศทาง พ.ร.บ.ชาติพันธุ์ ใต้อุ้งมือรัฐบาลเศรษฐา

โอกาสและทิศทาง พ.ร.บ.ชาติพันธุ์ ใต้อุ้งมือรัฐบาลเศรษฐา

กระแสเรียกร้องให้คุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์มีเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันมีร่างกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้จากสภาชนเผ่าพื้นเมือง ภาคการเมือง และภาคประชาชน Policy Watch นำบทวิเคราะห์ โดย อภินันท์ ธรรมเสนา ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ที่สะท้อนถึงสถานการณ์ ความท้าทาย และโอกาสของ พ.ร.บ.ชาติพันธุ์ในปัจจุบัน
จับตาร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ความขัดแย้งรอบใหม่ปะทุ

จับตาร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ความขัดแย้งรอบใหม่ปะทุ

การเคลื่อนไหวแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้เป็นประชาธิปไตยเกิดขึ้นเป็นระยะ พร้อม ๆ กับการชูนโยบาย “ปฏิรูป” ในการบริหารงานภาครัฐด้านต่าง ๆ ซึ่งมักจะเกิดขึ้นหลังจากการรัฐประหารโค่นรัฐบาลจากพลเรือนและประกาศใช้รัฐธรรมนญฉบับใหม่